Formularz odstąpienia od umowy

Nazwa i adres przedsiębiorcy
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Formularz odstąpienia od umowy


Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : …………………………………………………………….
Imię i nazwisko Klienta: …………………………………………………………………………….
Adres Klienta: …………………………………………….………………………………………….……………………………………

Data i podpis Klienta(*) Niepotrzebne skreślić.